Pinyin Names

  • di huang [Herbs of Commerce]
  • sheng di huang (unprocessed root tuber) [Herbs of Commerce]
  • shu di huang (cured root tuber) [Herbs of Commerce]